Prawo pracy

Usługi w zakresie prawa pracy skupiają się w szczególności na następujących zagadnieniach:

 • bieżącego doradztwa prawnego, w tym sporządzania opinii prawnych,
 • zastępstwa procesowego przed sądami pracy oraz innymi organami,
 • zastępstwa przed organami Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sporządzania odwołań od decyzji i odpowiedzi wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy ,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę i innych umów,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów regulaminu pracy, regulamin wynagradzania, obwieszczeń, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokumentacji pracowniczej,
 • audyt dokumentacji pracowniczej w zakresie jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, w tym ewidencji czasu pracy, grafików czasu pracy etc.
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zbiorowego prawa pracy w tym uzgadnianie aktów zbiorowego prawa pracy oraz doradztwo i reprezentacja na etapie sporu zbiorowego,
 • przeprowadzania procedury zwolnień grupowych,
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji związkowych, rad pracowników w zakładach pracy pod kątem ich działania zgodnie z prawem,
 • przygotowywanie innych dokumentów: umowy o zakazie konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, umowy o powierzeniu mienia pracownikom etc.